a c t v l a b

KVKK

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKAMIZ

ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar San.ve Tic.AŞ. (“Şirket” veya “ACTV Analiz”) Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak saklanması ve imha edilmesine özen göstermekte ve bu konuda gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

Politikanın Amacı

Kişisel Verileri Saklanma ve İmha Politikasının (“Politika”) amacı, Kanun’un ve Yönetmelik’in amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Şirketimizin uyacağı usul ve esasları belirlemektir. Bu Politikayla Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel verilerin saklanması ve imhası faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının güçlü bir şekilde korunması hedeflenmektedir.

ACTV Analiz işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hükümlerini ilgili kanunların gereklilikleri ve yeni Şirket uygulamaları çerçevesinde zaman zaman güncelleyebilir.